Ese koko Bibiliya irivuguruza? Dore imwe mu mirongo itera urujijo abayisoma

0
367
SANGIZA ABANDI IYI NKURU

Ukwemera ni ingingo ikunze gukurura impaka mu batuye Isi, bamwe bagaragaza ko ukwemera kwabo gufite ishingiro kurusha ukw’abandi. Ibi bituma abenshi batangira no gusesengura bagamije guhinyuza inyandiko zirimo na Bibiliya bavuga ko yivuguruza. Ese koko nibyo irivuguruza?

Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko umuntu ayisoma agamije ibintu bitatu: Gushaka ibisubizo by’ibibazo ku buzima, kuyigira imfashanyigisho mu kunoza umubano wabo n’Imana ndetse hakaba n’abayisoma kugira ngo babashe kuyihinyuza no kuyivuguruza.

Ni kenshi abantu bavuga ko hari inyandiko za Bibiliya zigenda zivuguruzanya ugasanga icyo umwanditsi umwe yavuze ku kintu runaka gitandukanye n’icyo undi yakivuzeho.

Bavuga kunyuranya kw’inyandiko igihe mu ngingo zayo hari aho ivuguruzanya ikavuga ibitandukanye n’ibyo yari yavuze mbere, uku kunyuranya ahanini kuba kuvuze ko kimwe mu bitavugwaho rumwe ari ikinyoma.

N’ubwo hari inyandiko za Bibiliya zisa n’iziri muri uyu mujyo, abahanga mu nyigisho za Bibiliya bavuga ko uku atari ukunyuranya ahubwo ko biterwa n’uko Bibiliya yanditswe n’abanditsi batandukanye kandi bakayandika mu bihe bitandukanye. Ibi bituma icyo umwe yibandagaho yarakivugaga neza mu gihe mugenzi we yashoboraga kukivugaho amahushuka kuko atari cyo ari kwibandaho, bityo yagira amakuru asiga inyuma kuko yumvaga atari ngombwa bigasa no kunyuranya.

Ibi abantu benshi bita kunyuranya kwa Bibiliya umunyamakuru ukunze gukora ubushakashatsi ku nyandiko za Gikirisitu, Wayne Jackson, avuga ko bimeze nko kugereranya izi nteruro ebyiri.

Iya mbere igira iti “Robert ni umukire” indi ikagira iti “Robert ni umukene”.

Jackson avuga ko izi nteruro ebyiri zitavuguruzanya ahubwo ko buri imwe ishobora kuba iri mu kuri bitewe n’igihe uwabivuze yabivugiye, ibihe yari arimo ndetse ni icyo yari ashatse kuvuga avuga umukire n’umukene.

Imwe mu mirongo yo muri Bibiliya abenshi bakunze kuvuga ko ivuguruzanya ikabashyira mu rujijo rwo kwibaza ibibazo bikurikira

Ahaziya yatangiye gutegeka afite imyaka ingahe?

Imwe mu mirongo yo muri Bibiliya isa n’aho ivuguruzanya harimo uwo mu Abami uvuga ko Ahaziya yatangiye gutegeka afite imyaka 22 nyamara undi ukavuga ko yari afite 41.

Ahaziya yimye amaze imyaka makumyabiri n’ibiri avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Ataliya mwene Omuri, umwami w’Abisirayeli. ( 2 Abami 8:26)

Ahandi havuga ko Ahaziya yatangiye gutegeka amaze imyaka mirongo ine n’umwe avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Ataliya umukobwa wa Omuri. (2 Ngoma 22:2)

Umuntu ashobora gukiranuka cyangwa ntibishoboka?

Kuba umuntu ashobora kubaho akiranutse ni iyindi ngingo Bibiliya isa n’iyivuguruzaho kuko mu Umubwiriza ivuga ko bidashoboka mu gihe muri Yobu ho havuga ko Yobu ubwe yari umukiranutsi.

“Ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi, ukora neza ntacumure” (Umubwiriza 7:20).

Ibivugwa mu Umubwiriza byuzuzwa kandi n’ibivugwa mu Abaroma aho hagira hati “kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana” ( Abaroma 3:23)

Muri Yobu ho haza hagaragaza ko Yobu yari umukiranutsi. Ati “Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi” (Yobu 1:1).

Uyu murongo wuzuzwa n’undi wo mu Itangiriro uvuga ko Nowa nawe yari umukiranutsi.

Ati “Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n’Imana” ( Itangiriro 6:9).

Abagore babonye imva ya Yesu irangaye barabivuze cyangwa baracecetse?

Ahandi Bibiliya isa n’itavuga rumwe ni mu byanditswe bivuga inkuru y’abagore bagiye kureba imva ya Yesu bagasanga irangaye.

Muri Matayo hagira hati “Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n’ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be” (Matayo 28:8).

Muri Luka naho hakagira hati “Bava ku gituro basubirayo, ibyo byose babibwira abigishwa cumi n’umwe n’abandi bose” (Luka 24:9).

N’ubwo iyi mirongo itubwira ko aba bagore bavuye kureba igituro cya Yesu bagakwirakwiza inkuru nziza y’uko basanze kirangaye muri Mariko ho havuga ko bavuyeyo bakicecekera ntihagire n’umwe babibwira.

Hati “Bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi, n’uko barahunga. Ariko ntibagira umuntu babibwira, kuko bari batinye” (Mariko 16:8).

Nta n’umwe urabona ubwiza bw’Imana?

Iyo bije ku kuba niba hari umuntu wigeze abona Imana amaso ku maso cyangwa niba ntawe, aha naho Bibiliya ibivugaho mu buryo butandukanye.

Muri Yohana havuga ko nta muntu n’umwe wigeze ayibona. Ati “Uhereye kera kose ntihigeze habaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose”( 1 Yohana 4:12).

Uyu murongo wunganirwa n’undi wo muri 1 Timoteyo ugira uti “Ni yo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa: nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n’ubutware budashira bibe ibyayo, Amen” ( 1 Timoteyo 6:16).

Nyamara mu Itangiriro ho havuga ko Uwiteka yabonekeye Aburahamu. Hati “Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeloni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w’ihema rye ku manywa y’ihangu” (Itangiriro 18:1).

Mu Kuva ho havuga ko Mose yarebanye n’Imana amaso ku maso. Ati “Uwiteka avugana na Mose barebana nk’uko umuntu avugana n’incuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w’umusore, Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema”( kuva 33:11).

Amafaranga Yuda yagurishije Yesu yayamajije iki?

Muri Matayo havuga ko amafaranga Yuda yagurishije Yesu yayajugunye mu rusengero, yarangiza akiyahura. Ati “Ifeza azijugunya mu rusengero arasohoka, aragenda arimanika” (Matayo 27:5).

Mu Ibyakozwe n’intumwa ho havuga ko yayaguze isambu. Ati “Kandi uwo muntu, amaze kugura isambu ku byo yahawe ho igihembo cyo gukiranirwa kwe, agwa yubamye araturika, amara ye yose arataraka” (Ibyakozwe 1:18).

Yesu yitwaje Umusaraba cyangwa yawutwajwe na Simoni

Muri Yohana havuga ko Yesu yitwaje umusaraba. Ati “Asohoka yikorereye umusaraba agera ahantu hitwa i Nyabihanga, mu Giheburayo hitwa i Gologota”(Yohana 19:17).

Muri Mariko ho hagira hati “Batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w’Umunyakurene, ari we se wa Alekizanderi na Rufo, baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu, bamujyana ahitwa i Gologota, hasobanurwa ngo “I Nyabihanga.”(Mariko 15: 21-22).

Ibisambo byabambanywe na Yesu byamutsutse byombi cyangwa yatutswe n’umwe?

Muri Matayo havuga ko abambuzi babambanywe na Yesu bamututse bombi. Ati “N’abambuzi babambanywe na we, na bo bamutuka batyo” (Matayo 27:44).

Nyamara muri Luka ho hakavuga ko yatutswe n’umwe ahubwo undi akamwisabira kuzamwibuka igihe azaba yageze mu bwami bw’ijuru.

Ati “Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati “Si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize.” Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati “No kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n’urwe? Twebwe ho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n’ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze.” Nuko abwira Yesu ati “Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe.” Aramusubiza ati “Ndakubwira ukuri, ko uyu munsi turi bubane muri Paradiso.” ( Luka 23: 39-43)

Ijambo rya nyuma Yesu yavugiye ku musaraba ni irihe ?

“Maze ku isaha ya cyenda Yesu avuga ijwi rirenga ati “Eli, Eli, lama sabakitani?” Bisobanurwa ngo “Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje?”( Matayo 27:46).

Aya magambo ni nayo usanga muri Mariko 15:34 ariko iyo bigeze muri Luka ho bakubwira ko amagambo ya nyuma Yesu yavuze atandukanye n’aya.

“Yesu avuga ijwi rirenga ati “Data, mu maboko yawe ni ho nshyize ubugingo bwanjye.” Amaze kuvuga atyo umwuka urahera” (Luka 23:46).

ISOKO Y’INKURU: igihe.com


SANGIZA ABANDI IYI NKURU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here